פירוק חברה לא פעילה

עד תחילת שנות ה-2000 די היה לה לחברה שתסגור את תיקיה במשרדי המע"מ ואצל רשות המיסים בכדי להביא לחיסולה בפועל. מצב זה השתנה, וכיום כבר אין די בכך, ולשם חיסול סופי של החברה יש ליזום הליך למחיקתה אצל רשם החברות.
כל חברה הרשומה אצל רשם החברות מחוייבת בתשלום אגרה והגשת דו"חות שנתיים. חברות אשר הפסיקו את פעילותן אינן יוצאות מגדר כלל זה. לפיכך, בעלים רבים של חברות שאינן פעילות מעוניינים בפירוק מהיר של החברה על מנת להימנע מתשלומי אגרה וסנקציות נוספות מטעם רשם החברות, כגון הכרזה על החברה כ"חברה מפירת חוק". אילו החברה אינה פעילה ואינה חדלת פירעון, ואילו בעלי המניות סבורים כי הגיעה העת לפרק את החברה, "פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא פעילה" עשוי להיות המסלול המומלץ לפירוק החברה. זאת הן בשל פשטותו היחסית והן בשל פרק הזמן הקצר בו ניתן להשלים את פירוק החברה.

כיצד מוגדרת חברה לא פעילה

בהתאם לחוק החברות, חברה תיחשב לא פעילה בתנאי שאין לה נכסים, אין לה חובות ולא מתנהלים נגדה הליכים בביהמ"ש. חובות אגרה לרשם החברות מוצאות מן הכלל לעניין זה, וניתן להתחיל הליך פירוק חברה גם בהתקיימם. אילו החברה הינה חסרת נכסים משמעותיים, בעלת כושר לפרוע את כלל חובותיה תוך שנה, לא עומדים נגדה הליכים בביהמ"ש, ובעלי המניות מעוניינים בסגירתה, ניתן לחסל את החברה באמצעות "החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז".

מהו תהליך הפירוק לחברה לא פעילה

פירוק חברת יחיד לא פעילה

אילו מדובר בחברה לא פעילה אשר לה בעל מניות ודירקטור יחיד המעוניינים בפירוקה, הפירוק יכול להיעשות במסלול של פירוק חברת יחיד מרצון. ניתן לקרוא את המדריך המלא לפירוק חברת יחיד באתרנו.הדרך היעילה והמתאימה ביותר לפירוק מרצון של חברה לא פעילה העונה על הקריטריונים המנויים מעלה, הינו המסלול המזורז לפירוק חברה לא פעילה, אשר מתחיל בקבלת "החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז" ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, בהתאם לסעיף 342מב לחוק החברות.
השלב הראשון בהליך הינו שינוי הסטטוס של החברה ל"חברה בפירוק". חברי הדירקטוריון יכינו תצהיר על כושר הפירעון של החברה, בו הם מצהירים בין השאר כי הם סבורים שהחברה יכולה להחזיר את כלל חובותיה לנושים תוך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים, וישלחוהו לרשם החברות. עם קבלת התצהירים ע"י הרשם ישונה סטטוס החברה ל"חברה בפירוק".
רק לאחר ביצוע שלב זה יש לכנס את האסיפה כללית של בעלי המניות, כשעל סדר היום של האסיפה הצעת הפירוק של החברה. על ההזמנה להישלח לכלל בעלי המניות לפחות 21 יום טרם מועד כינוס האסיפה. ניתן לכנס את האסיפה הכללית במועד מוקדם יותר אך ורק בהסכמת כלל בעלי המניות בחברה. תנאי חשוב לעניין קבלת ההחלטה באסיפה הכללית הינו כי התקבל רוב מיוחד להצעה לפירוק החברה מקרב בעלי המניות המשתתפים באסיפה.
לאחר קבלת ההחלטה על פירוק החברה, על האסיפה למנות מפרק רשמי לחברה, ולהעביר את פרטיו לרשם החברות. יש לפרסם תוך זמן קצר הודעה על ההחלטת הפירוק ב"רשומות".
לאחר שהושלמו כל השלבים הפורמליים, על המפרק לוודא כי חובותיה של החברה נפרעו עד תום. לאחר שעשה זאת המפרק יכין דו"ח רשמי בו יפרט את פעולות הפירוק ואיך עמד בחובות הנוספות המוטלות עליו כמפרק. או אז יש לכנס בשנית את האסיפה הכללית, המפרק יציג בפני האסיפה את הדו"ח, יסבירו וידון בו אילו יתעורר הצורך. נציין כי את כינוס האסיפה הכללית השנייה יש לפרסם ב"רשומות" מבעוד מועד.
לאחר נעילת האסיפה הכללית ישלח המפרק את הדו"ח שלו לרשם החברות בתוך כשבוע, וידווח כי הציג אותו בפני האסיפה הכללית של בעלי המניות. עם קבלת הדו"ח ע"י רשם החברות, בעלי המניות והמפרק סיימו את תפקידם, ומכאן נותר רק להמתין לקבלת ההודעה הרשמית בדבר היות החברה מחוסלת מפי רשם החברות, הצפויה להגיע בתוך כשלושה חודשים.

עם מי ניתן להתייעץ

הליך פירוק חברה לא פעילה מרצון הינו פשוט יחסית להליכים אחרים של פירוק חברה, אך כולל שלבים רבים ודרישות המפורטות בחוק, אותן יש למלא במדוייק. השלבים הללו כוללים, בין השאר, הכנת מסמכים ותצהירים שילויי בחתימת עורך דין. בנוסף, ישנה אפשרות של ביטול חובות האגרה שנצברו לחברה אשר לא הייתה פעילה זמן רב, כמו גם ביטול סנקציות שהטיל רשם החברות על נציגי החברה בשל אי-תשלום האגרה ואי-הגשת הדו"חות הנדרשים וכיוב'. בכדי להבטיח ניצול מלא של זכויות אלה מומלץ לפנות לעורך דין המנוסה בפירוק חברות, ובפרט בפירוק חברות לא פעילות. היוועצות בעורך דין מנוסה בתחום, תבטיח תהליך חלק ומהיר ככל האפשר לפירוק החברה, יפחית במידה ניכרת את כאבי הראש והטלות המוטלות על המבקשים לפרק את החברה, ויביא לניצול מיטבי של הזכויות הקנויות עבור מי שמעוניין לפרק חברה לא פעילה מרצון.

לסיכום

רבים מבעלי המניות בחברות לא פעילות אינם מודעים לחובה המוטלת עליהם להביא למחיקת החברה אצל רשם החברות. אי-נקיטת פעולה זו עשויה לגרור סנקציות נגד בעלי מניות החברה, לגרור את החברה לחובות ובאופן כללי לגרום לכאב ראש רציני לבעלי החברה. אילו החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך שנה מומלץ להשתמש במסלול הקצר והיעיל ביותר לחיסול החברה, הלא הוא המסלול של פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא פעילה, עליו הרחבנו במאמרינו זה. כדי למנוע עיכובים, לזרז את ההליך ולמצות את מירב הזכויות המגיעות לך במעמד זה, מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה בפירוק חברות. כמו כן, חברות אשר אינן בעלות יכולת פירעון מלאה גם הן מסוגלות להביא לפירוק חברה לא פעילה מרצון, אך במקרים כאלה נדרש ליווי עורך דין לתהליך הסבוך יותר.