מהו היתרון העיקרי ברישום חברה?

הקמת חברה מייצרת הפרדה משפטית בין החברה ובין בעלי המניות (המייסדים), שכן החברה נחשבת לאישיות משפטית נפרדת ונושי החברה לא יוכלו לגבות את חובות החברה מכיסיהם או נכסיהם האישיים של בעלי המניות. כלומר, במקרה של טענות כאלו ואחרות ניתן לתבוע אך ורק את החברה, ואילו בעלי המניות עצמם חסינים מתביעה אישית (למעט במקרים חריגים).

מהם המסמכים הנדרשים לרישום חברה?

מסמך ראשון – יש למלא טופס של רשם החברות שבו יש למלא 3 אפשרויות לשם החברה, מתוך אפשרויות אלה יבחר שם החברה על ידי רשם החברות, וכן יש למלא כתובת עבור החברה. מסמך שני – יש למלא טופס הצהרת בעלי מניות ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של בעלי המניות ואחוז האחזקה של כל אחד מהם בחברה. מסמך שלישי – יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה. בעלי המניות וחברי הדירקטוריון לא צריכים להיות זהים. מסמך רביעי – יש לצרף לבקשה תקנון חברה. מסמך חמישי – יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לרשם החברות.

מה החשיבות של תקנון חברה?

אחד מהתנאים לרישום חברה הוא הצגת תקנון חברה בפני הרשם החברות וקבלת אישורו. תפקידו של תקנון חברה הוא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבעלי המניות ובין בעלי המניות לבין עצמם. התקנון נכנס לתוקף ביום רישום החברה (תאריך קבלת תעודת ההתאגדות מרשם החברות). ישנם פרטים שחלה חובה לציין בתקנון, וישנם פרטים שהם בגדר רשות וניתן לבחור האם לציין אותם במסגרת התקנון.