למה משמשת תעודת התאגדות?

תעודת התאגדות מונפקת על ידי רשם החברות והיא נשלחת לבעלי המניות בסיום התהליך של רישום חברה. קבלת תעודת ההתאגדות מהווה את האישור הרשמי לרישום החברה. בתעודת ההתאגדות יצויין תאריך רישום החברה, שמה של החברה בעברית ובאנגלית, ומספר ח.פ. רשם החברות שולח את תעודת ההתאגדות באימייל ולכן במקרה שבו התבקשתם להראות תעודת התאגדות מקורית, יש לבקש מעו״ד לחתום על התעודה בחותמת ״נאמן למקור״. במקרים בהם גורם מסויים מעוניין לוודא שהחברה רשומה כהלכה ברשם החברות יש להראות לו את תעודת ההתאגדות של החברה, לדוגמה כאשר פותחים חשבון בנק ותיקים ברשויות עבור החברה.

אילו מסמכים צריך להגיש?

כדי לקבל תעודת התאגדות יש להגיש בקשה לרישום חברה ברשם החברות ואליה יש לצרף מספר מסמכים. מסמך ראשון – יש למלא טופס של רשם החברות שבו יש למלא 3 אפשרויות לשם החברה, מתוך אפשרויות אלה יבחר שם החברה על ידי רשם החברות, וכן יש למלא כתובת עבור החברה.מסמך שני – יש למלא טופס הצהרת בעלי מניות ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של בעלי המניות וואחוז האחזקה של כל אחד מהם בחברה.מסמך שלישי – יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה.בעלי המניות וחברי הדירקטוריון לא צריכים להיות זהים.מסמך רביעי – יש לצרף לבקשה תקנון חברה.מסמך חמישי – יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לרשם החברות.