כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 (להלן: "הכללים"), מטילים מגבלות שונות על הפרטים שעורך דין רשאי לכלול בפרסום שירותיו. בהתאם לכללים, עורכי דין רשאים לפרסם הצעת שירות משפטי, אך זאת ללא כל התייחסות לשכר הטרחה (וזאת בנוסף למגבלות נוספות שחלות מכוח הכללים). לעיון בנוסח המלא של הכללים לחץ כאן.