עודכן לאחרונה ב-28 לספטמבר, 2022

 1. מבוא והגדרות
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המתנהל בכתובת legal-it.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט"), המהווה פלטפורמה מקוונת באמצעותה ניתן לאתר ולהתקשר עם החברה ו/או עם עורכי דין חיצוניים (כהגדרת מונחים אלו להלן). האתר מופעל ומנוהל על ידי משרד עורכי דין כרמל, מרח' ניסים אלוני 3, תל אביב (להלן: "החברה").
  2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקף באופן מידי, אלא אם צוין במפורש אחרת. לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, אשר מהווים את הבסיס המשפטי המחייב לכל קשר שמתקיים ו/או עשוי להתקיים בינו לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, כאשר בעצם השימוש באתר המשתמש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש והוא מסכים לכל תנאיהם. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר בכל צורה שהיא. 
  3. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:
   1. "משתמש" – משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת.
   2. "חומר" מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, טפסים, קישורים, המלצות, הפניות, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד שלישי המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש. 
   3. "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השארת פרטים אישיים ליצירת קשר ו/או לצורך מילוי טפסים להשארת מידע אישי ומידע שאינו אישי לכל מטרה, ולרבות לשם בחינת האפשרות להענקת ו/או קבלת שירותים משפטיים.
   4. "מידע אישי" – מידע המזהה או עשוי לזהות את המשתמש באופן אישי ונושא לעתים אופי פרטי (לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, ועוד, אך למעט מידע רגיש לפי הגדרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("מידע רגיש" ו-"חוק הגנת הפרטיות", בהתאמה)). 
   5. "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל – סוג הדפדפן של המשתמש, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש (כתובת IP), המקומות בהם ביקר באתר וכו'). מידע זה לרוב אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
   6. "עורכי דין חיצוניים" – עורכי דין ו/או משרדי עורכי דין אשר: (א) פרטיהם מוצגים ו/או יוצגו עתיד באתר, במטרה להציע שירותים משפטיים שונים למשתמשים או (ב) התקשרו עם החברה בהתקשרות שמטרתה הפניית משתמשים מהחברה ו/או האתר לצורך מתן שירותים משפטיים שונים, וזאת גם אם פרטיהם אינם מוצגים בפועל באתר.
  4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה. 
 2. זכות השימוש באתר
  1. האתר הינו פלטפורמה מקוונת הנועדה לספק מידע בקשר עם (א) פעילות החברה; (ב) שירותים משפטיים המוצעים על-ידי החברה ו/או על-ידי עורכי דין חיצוניים; ו-(ג) עורכי דין חיצוניים.  בהתאם, קיימת באתר האפשרות למלא את מידע אישי ו/או מידע שאינו אישי של המשתמש לשם: (א) בחינת האפשרות להענקת שירותים משפטיים על ידי החברה ו/או על ידי עורכי דין חיצוניים ו-(ג) יצירת קשר מטעם נציג החברה ו/או נציג של עורכי דין חיצוניים לצורך הצעת שירותים משפטיים או אחרים.
  2. החברה מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 
 3. שימוש באתר
  1. המשתמש עשוי להידרש למסור באתר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו'. 
  2. המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים נדרשים לצורך יצירת קשר עם המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום באתר. 
  3. על כל מידע שימסור המשתמש לחברה ופרט על מידע אישי יחולו הוראות תנאי שימוש אלה. 
  4. בעת הכניסה והשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי קרא את כל התנאים המפורטים בתנאי השימוש והסכים להם, וכן כי הוא מסכים לאיסוף מידע אישי ומידע שאינו אישי לפי מדיניות הפרטיות. 
  5. מובהר כי תנאי השימוש מהווים התחייבות משפטית תקפה בין הצדדים.
  6. החברה רשאית למנוע ו/או לחסום ו/או להגביל מהמשתמש גישה לאתר או לחלק ממנו לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בעורכי דין חיצוניים או בצדדים שלישיים אחרים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל או להגביל את התרופות והסעדים להם תהיה זכאית החברה במקרים האמורים לעיל. 
  7. מובהר כי האתר מספק, בין היתר, אמצעי תקשורת בין משתמשים לבין משתמשים ובין עורכי דין חיצוניים ובהתאם לכך, החברה אינה מספקת שירותים משפטיים דרך האתר, ואין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג. שירותים שיוענקו למשתמשים בעקבות השימוש באתר יהיו כפופים להוראות הדין ולתנאי השימוש הללו. 
  8. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש ועל ידי מי מטעמו כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלו באתר, במסירת מידע אישי ו/או מידע שאינו אישי, במילוי הטפסים המופיעים בו או בשיחת טלפון עם נציגיו. הדרך היחידה להפיכת המשתמש ללקוח אשר בינו לבין החברה יתקיימו יחסי עו"ד-לקוח היא לאחר, בין היתר, יצירת קשר עם החברה, התקשרות באתר, הסכמתו לתנאי השימוש, יצירת קשר עם החברה, השלמת הליך התשלום ואישור החברה בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי. יובהר כי האמור לעיל נכון ביחס לחברה בלבד, וכי כל התקשרות בין משתמש לבין עורך דין חיצוני אשר בגינה יתקיימו יחסי עו"ד-לקוח תהיה כפופה לנהלים של עורך הדין החיצוני ולהוראות הדין. 
  9. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש ועל ידי מי מטעמו כי בעצם השימוש באתר הוא נותן את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה (ניוזלטר) מטעם החברה ("רשימת התפוצה"), והחברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ניוזלטרים, עדכונים, מידע מקצועי, וכן מידע בנוגע לפעילויות שיווקיות, מבצעים והנחות (ולרבות, לעתים, בשיתוף עם גורמים נוספים) (להלן יחדיו: "ניוזלטרים") לכתובת הדואר האלקטרוני שהמשתמש מסר לחברה, וכן באמצעות הודעות קופצות או מתפרצות, push notifications, הודעות SMS ו-WhatsApp ובכל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מאשר לחברה להשתמש בפרטי הקשר שיוזנו על-ידו או יסופקו על-ידו בטלפון (בהרשמה, ברכישת שירות, או בכל מקרה אחר שבו יינתנו לחברה פרטי התקשרות על-ידי הלקוח), כדי לשמור עם הלקוח על קשר, להציע ולשלוח לו הצעות ותכנים שיווקיים, דיוור, ניוזלטרים, עדכונים וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתרים (להלן – "דיוור"). המשתמש מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע שנמסר לה לצדדים שלישיים לצורך סיוע בתפעול השוטף של רשימת התפוצה וביצוע דיוור (ככל שיידרש). ביכולתו של המשתמש לדרוש להיות מוסר מרשימת התפוצה בכל עת ולחדול מקבלת דיוור באמצעות לחיצה על הקישור המתאים במייל שיישלח אליו, או על-ידי פניה לכתובת:  nitzan@legal-it.co.il או בטלפון 052-6656118. עם קבלת בקשה, החברה תסיר את פרטי המשתמש מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתו ובהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה עפ"י חוק ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש בחוק.
 4. מדיניות מתן שירותים וביטול עסקה
  1. השירותים המוצעים באתר יסופקו למשתמש כפי שיתואם בין הלקוח לבין החברה ו/או עורכי הדין החיצוניים, לדוגמה באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, מפגש פנים מול פנים או כל דרך התקשרות אחרת שתידרש בנסיבות העניין. השירותים יינתנו בלוחות הזמנים שייקבעו בין החברה או עורכי הדין החיצוניים עם המשתמש, וזאת בהתאם לטיב השירות המבוקש והמידע שהמשתמש יידרש לספק לשם קבלת השירות. החברה ו/או עורכי הדין החיצוניים לא יישאו באחריות לעיכוב באספקת השירות אשר מושפע מכוח עליון ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום קבלת השירות.
  2. בכפוף להוראות הדין המחייבות, שינוי או ביטול בקשת התקשרות שהתקבלה ממשתמש תכובד רק אילו תתקבל בתוך 14 ימי עסקים מהמועד שבו הזין המשתמש את פרטיו באתר, או רכש שירות מהחברה בכל דרך אחרת, ובלבד שהחברה ו/או עורכי הדין החיצוניים טרם החלו במתן השירותים שהתבקשו על-ידי הלקוח. בכל מקרה, קבלת זיכוי כספי מלא תהיה אפשרית רק במקרה שבו טרם בוצע השירות או חלקו עבור המשתמש. במידה ובקשת ביטול או שינוי תתקבל לאחר ביצוע שירות או חלקו, שינוי או ביטול כאמור תתקבל על פי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או עורכי הדין החיצוניים (כל החזר כספי כאמור יבוצע לאמצעי התשלום שהוזן על-ידי המשתמש). בקשות לשינוי או לביטול שירות יש לבצע בטלפון: 052-6656118 או בדואר אלקטרוני: nitzan@legal-it.co.il.
  3. החברה ו/או עורכי הדין החיצוניים יהיו רשאים לבטל מיוזמתם בקשה של משתמש לקבלת שירות, בין היתר, במקרה שבו פרטי חיוב שנמסרו על-ידי המשתמש אינם תקינים או אם השירות אינו אפשרי בנסיבות העניין, וזאת תוך מסירת הודעה למשתמש. 
  4. מחירים עבור קבלת שירות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. החברה ו/או עורכי הדין החיצוניים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
 5. אחריות בגין השירותים; היעדר אחריות
  1. החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש. 
  2. אחריותה הבלעדית של החברה מתמצה בשמירת המידע האישי של המשתמש בהתאם להוראות הדין המחייבות בלבד.
  3. האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. 
  4. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא הסכמת החברה הינו אסור. משכך, יובהר כי אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית, והוא פוטר את החברה ואת עורכי הדין החיצוניים מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים כאמור. 
  5. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, נכונות ודיוק החומר שבאתר ותכני השירותים המופיעים באתר (לרבות פרטי עורכי הדין החיצוניים, כישוריהם, הכשרתם, ניסיונם או השכלתם), וכן החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות או מקצועיות. כל שימוש בחומר שבאתר או בשירותי עורכי הדין החיצוניים בעקבות הפניית החברה הינו באחריות בלעדית של המשתמש. החברה רשאית לערוך שינויים בחומר שבאתר או בחלקו, בכל עת וללא הודעה. החומר עשוי שלא להיות עדכני, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את החומר בכלל או בתדירות כלשהי.
  6. כל התקשרות עסקית ו/או אישית המתבצעת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לאחר קבלת שירות משפטי על ידי החברה ו/או לאחר השימוש באתר (לרבות התקשרות עם עורכי הדין החיצוניים כתוצאה מהפניה על-ידי החברה או בכלל) הינו באחריותו המלאה של המשתמש, ולא תעמוד לזכותו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי השירות שניתן לו על ידי החברה ו/או לגבי השירות שניתן לו מעורכי הדין החיצוניים בעקבות השימוש באתר. המשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש בחומר שבאתר ולתוצאותיו.
  7. התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. 
  8. האתר יכול לכלול הפניות לאתרים של צדדים שלישיים או הפניות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, ובהם עורכי הדין החיצוניים, וכן ייתכן שבעקבות השימוש באתר יופנו פרטי המשתמש לעורכי הדין החיצוניים. הפניות לקבלת שירותים אלה ואיכותם אינם תחת שליטת החברה והמשתמש מודע לעובדה שהחברה אינה אחראית לאספקה ולאיכות השירותים והמוצרים המוענקים על ידי צדדים שלישיים שהחברה עובדת עימם בשיתוף פעולה עסקי, ובהם עורכי הדין החיצוניים. כל התקשרות של המשתמש עם צדדים שלישיים כאמור כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים, והינה חד צדדית בין המשתמש לאותם צדדים שלישיים.
  9. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית הנובעת מהסתמכות על הפניות, המלצות ופרסומים בין המשתמש לבין וצדדים שלישיים כלשהם אשר עלולים ליצור עימו קשר עקב השימוש באתר, ובהם עורכי הדין החיצוניים.
  10. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.
  11. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'. 
 6. היעדר ייעוץ מקצועי 
  1. החומרים המפורסמים באתר וכל מידע כללי אשר נמסר למשתמש על-ידי נציגי החברה ו/או נציגי עורכי הדין החיצוניים הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘AS-IS’) ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, מקצועיים, עסקיים, אישיים, ממוניים, מחשובים או כספיים בין אם לשימוש פרטי ובין אם לשימוש מסחרי.
  2. הסתמכות כלשהיא על החומר באתר לרבות שיחות אל מול נציגי הצ'אט ושיחות אל מול נציגי החברה באופן טלפוני, או אל מול נציגי עורכי הדין החיצוניים, תיעשה, על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ואינה מחייבת את החברה.
  3. המידע הכלול באתר עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל מקרה ואת השינויים בדינים הרלבנטיים ולכן טרם התקשרות בהסכם משפטי מחייב יש לפנות לעורך דין שיבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המקרה, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.
 7. קניין רוחני
  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. 
  2. החברה מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:
   1. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלו באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול שליו החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
   2. המשתמש אינו רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
   3. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.
   4. המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.
 8. הגבלת אחריות
  1. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על עורכי הדין החיצוניים ו/או על צד שלישי אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב, בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או הפרעות בפעילותו, והכל גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר. 
 9. מדיניות פרטיות 
  1. בעת שימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש של המשתמש באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר למשתמש את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, על המשתמש לוודא שקרא את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, ובעצם מתן מידע אודות המשתמש באתר, בטלפון או בכל דרך אחרת, המשתמש מאשר כי קרא, הבין וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיתעדכנו מעת לעת) במלואם.
  2. בעצם מתן הסכמתו לשימוש באתר, המשתמש מצהיר, נותן הסכמתו מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:
   1. המידע האישי שמסר המשתמש באתר הינו שלו, והוא נכון ומדויק.
   2. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהחברה ו/או מי מטעמה ו/או עורכי הדין החיצוניים יהיו רשאים לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 או חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי. 
   3. ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד שלישי, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
   4. במסגרת השימוש באתר ישנה דרישה למסור בשדות המיועדים לכך מידע אישי ומידע שאינו אישי. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע למשתמש שלא מוטלת עליו חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו הבלעדית. החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו וכן לבצע אימות של המידע האישי והמידע שאינו אישי במסגרת פגישה עם עו"ד מטעם החברה ו/או עם מי מעורכי הדין החיצוניים.
   5. ידוע למשתמש כי החברה מנהלת מאגר מידע לא רשום בו ישמר מידע אישי ומידע שאינו אישי (אך למעט מידע רגיש), אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, יצירת קשר עם המשתמש לשם עדכון בהליך משפטי ו/או מבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים. 
   6. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים כדלקמן: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; לצורך שימוש בשירותי סליקה; לצורך התקשרות עם רשויות הממשלה לרבות אך לא רק משרד המשפטים; לצורך שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים (ובהם עורכי הדין החיצוניים) לשם בחינת אפשרות להתקשרות לביצוע השירותים המשפטיים המבוקשים על ידי המשתמש. 
   7. ידוע למשתמש כי מטרתו העיקרית של האתר הינו לשמש פלטפורמה מקוונת באמצעותה ניתן לאתר ולהתקשר עם החברה ו/או עם עורכי דין חיצוניים, ועל-כן, המשתמש מבין, מסכים ומבקש במפורש כי מידע אישי שהוא מוסר באתר ישותף ויועבר לעורכי דין חיצוניים לצורך הפניית המשתמש לעורכי דין אלו לקבלת שירותים משפטיים. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או האתר לפיה פרטיו האישיים והלא אישיים הועברו בניגוד לרצונו או בניגוד לבקשתו והמשתמש פוטר את החברה ו/או האתר מכל אחריות בקשר לאמור.
   8. בעצם השימוש באתר או מתן פרטי התקשרות לחברה, המשתמש מסכים להיכלל ברשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור.
  3. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל nitzan@legal-it.co.il  לבקש לעיין במידע הנוגע אליו אשר מוחזק על-ידי, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דיוור ו/או לבקש כי פרטים המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתו בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק. 
  4. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו להתקנתן על מחשבו (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר (אך לא רק), לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתר, למשך הזמן שגלש באתר, לחלקים באתר בהם התעניין, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
  5. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם הדפדפן של המשתמש מתיר זאת, באפשרותו לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. 
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. החברה מציעה למשתמש מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמש הודעה בגין השינויים. 
 10. כללי
  1. האתר והחברה אינם מפלים על בסיס דת, גזע, מין, גיל, לאום, העדפה מינית או כל רקע אחר. 
  2. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושו באתר יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מהאפוטרופוס החוקי שמונה לו לעשות שימוש זה.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש מסמך זה. 
  4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד שלישי ו/או של עורכי דין חיצוניים. במקרה שימוש בקישורים/הפניות אלה, המשתמש יוצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד שלישי אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד.  
  5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. 
  6. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
  7. המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).
  8. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר. 
  9. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש שונים המופיעים באתר, תנאי שימוש אלו יגברו.
  10. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. 

**********